BachWerkVokal

Leipzig St. Thomas Thomaskirchhof 18, Leipzig, Deutschland

Konzertreihe "Motette"
BWV 230, 160 Anh.

BachWerkVokal

Leipzig St. Thomas Thomaskirchhof 18, Leipzig, Deutschland

Konzertreihe "Motette"
BWV 69a

BachWerkVokal

Leipzig St. Thomas Thomaskirchhof 18, Leipzig, Deutschland

Festival Bach300
BWV 24